A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület 

A L A P S Z A B Á L Y A

I. Általános rész

1. Az egyesület neve: Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület

2. Az egyesület székhelye: 4700 Mátészalka, Csokonai utca 5.

3.Alapítás ideje: 1999. július 01. napja

Az egyesület határozatlan idõre alakult.

4. Az egyesület jogi személy. Szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény tartalmazza.

II. Az egyesület célja

Az egyesület a városban élő, munkálkodó és ide kötődő művészek, művészetbarátok, támogatók szervezeteként, Mátészalka kulturális értékeit védő, gyarapító, hagyománytisztelő és teremtő tevékenységet kíván folytatni.

Közép-Európa egyik legnevezetesebb múzeumának, a Szatmári Múzeumnak mintegy baráti köreként kívánja felvállalni és tovább ápolni azokat a néprajzi értékeket, amelyek a szatmári vidék, benne Mátészalka múltjának és jelenének meghatározói.

Az alapítók szándéka szerint a város kultúrabarát közönségének lehetősége nyílhat arra is , hogy nyomatékkal hallathassa hangját azokban a jelentős kérdésekben, amelyek lakóhelyük építészeti arculatára, kulturális, művészeti életére befolyással lehetnek.

Anyagi és erkölcsi támogatással, rendezvények szervezésével kívánja az egyesület a kulturális élet pezsgését elősegíteni, a már működő életképes kezdeményezéseket felkarolni, új ötleteket, terveket megvalósítani.

III. Az egyesület tagsága

Az egyesület tagja lehet, akit bármely tag ajánlása alapján a közgyűlés titkos szavazással, az alább részletezett eljárási rend szerint a tagok közé felvesz.

Tagfelvételi eljárás:

Az egyesület közgyűlése a tagfelvétel alkalmával rendes, illetve tiszteletbeli és külső tagokat hív illetve ajánl a szervezetbe.

A tagfelvétel a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A döntést megelőzően, a tagok írásos ajánlást kapnak, — azt bármelyik egyesületi tag javaslatára kiegészíthetik – melyről titkos szavazással döntenek. A mennyiben olyan személy felvételéről kell dönteni, akit a tagok, vagy a tagok egy része nem ismer, az ajánló szóban indokolhatja javaslatát, de a jelölt személyéről vita nem alakulhat ki.

A tagfelvételről a közgyűlésen jelenlevő tagok titkosan szavaznak. A tagfelvételhez a jelenlevő tagok 90%-ának támogató (igen) szavazata szükséges azzal, hogy a tagoknak lehetőségük van a szavazástól történő tartózkodásra. Amennyiben a megengedett „nem” szavazatok 10%-án túl, a tartózkodó szavazatok száma nem haladja meg a 20%-ot, a szavazás eredményesnek tekinthető.

Az egyesület rendes tagja mátészalkai lakhellyel, vagy munkahellyel rendelkező személy, aki részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein. Választhat és választható az egyesület szerveibe. A közgyűlés által megállapított összegű tagdíjat köteles fizetni. A közgyűlés határozatképessége megállapításánál, kizárólag a rendes tag vehető figyelembe. Ha munkahely és/vagy lakhelyváltozás miatt, a megválasztott rendes tag mátészalkai illetősége megszűnik, automatikusan külső tag státuszt kap, amennyiben azt elfogadja. A rendes és a külső státusz közötti átjárhatóság, korlátlan számban történhet.

A hatékony működés érdekében a rendes tag státuszba maximum 300 fő vehető fel. Ez a létszám abban az esetben léphető át ideiglenesen, amennyiben valamely külső tag időközben automatikusan rendes tag státusz kerül, vagy ha a felkérés alkalmával a szavazás eredményében egyenlőség miatt rangsor nem állítható fel.

Azok a személyek, akik életútjukkal, tekintélyükkel, magas szintű szakmai tevékenységük révén különleges helyet foglalnak el Mátészalka társadalmi életében, a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület tiszteletbeli tagjai lehetnek, amennyiben a felkérést elfogadják. A tiszteletbeli tagok egyenként és esetleg testületként is, az egyesület és a tisztségviselők tanácsadóinak tekinthetők. A tiszteletbeli tagok ajánlhatnak tagokat, de szavazattal nem rendelkeznek, tisztségre nem választhatók. A közgyűlés határozatképessége megállapításánál, a tiszteletbeli tagok figyelmen kívül maradnak és tagdíjat sem fizetnek.

Az egyesület külső tagja az a személy, aki mátészalkai lakhellyel és munkahellyel nem rendelkezik, de ismerve a városhoz való kötődését, a közgyűlés, a tagfelvételi eljárás során arra megválasztja, illetőleg az egyesület Vezetőségének előzetes felkérését követően, abban megerősíti. A külső tag ajánlhat tagokat, de a határozatképesség megállapításánál nem vehető figyelembe, tisztségre nem választható, tagdíjat nem fizet.

A tagok jogai és kötelezettségei:

– Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein. Élvezheti a tagsági viszonyból származó esetleges előnyöket.

– Köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek.

Az egyesület, tagjairól nyilvántartást vezet.

A tagsági viszony megszűnése:

– Kilépéssel, melyet lehetőleg írásban kell benyújtani az egyesület elnökéhez, de történhet szóban, esetleg telefonon is.

– Tagdíjfizetés elmulasztásával.

Amennyiben az egyesület rendes tagja, az adott év március 31. napjáig nem

teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, a Vezetőség írásban szólítja fel további 15

nap haladékot adva, majd annak letelte után, szintén írásos határozatban

rendelkezik a tag, nyilvántartásból való törléséről. A határozat ellen a Máté-

szalkai Városi Bírósághoz 15 napon belül benyújtott jogorvoslattal lehet élni.

– Törléssel, a tag halála esetén.

IV. Az egyesület szervezete

1. A közgyűlés

A közgyűlés az egyesület legfőbb testületi szerve, melyet a tagok összessége alkot. Az elnök a közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal hívja össze. Az ülések nyilvánosak. A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább fele jelen van.

Az elnök a közgyűlés határozatképtelensége esetén ismételt közgyűlést jogosult összehívni, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza (50%+1fő). Titkos szavazás és a III. pontban szabályozott 90%-os szavazati arány szükséges a tagfelvételhez és a tisztségviselők megválasztásához. A közgyűlést az elnök hívja össze, személyre szóló, napirendi pontokat tartalmazó írásos meghívóval. A meghívót a közgyűlés megtartása előtt legalább 5 nappal ki kell függeszteni az egyesület székhelyén, a város Polgármesteri Hivatalában, valamint a Művelődési Központban.

Össze kell hívni a közgyűlést, ha azt a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri, vagy ha a bíróság elrendeli. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a levezető elnök és két tag, mint hitelesítő ír alá.

A közgyűlés kizárólagos hatásköre:

– Az alapszabály megállapítása és módosítása

– Az éves költségvetés meghatározása

– Az ügyintéző szerv, a Vezetőség (elnök, alelnökök,) beszámolójának elfogadása.

– A közhasznúsági jelentés elfogadása.

– Az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása.

– Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

Az egyesület közhasznú beszámolójának, jelentésének jóváhagyásához illetve annak elfogadásához, minősített (2/3) szótöbbség szükséges.

2. Vezetőség

A Mátészalkai Művészetbarát Egyesület megválasztott tisztségviselőiből (elnök, alelnökök) álló testület, melyet az elnök hív össze szükség szerint.

A vezetőség hatásköre:

Az egyesület külső tagjainak esetében, az egyesület vezetősége, – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel – felkéréseket foganatosíthat. A soron következő közgyűlésen, ezen felkéréseket, az érvényes tagfelvételi eljárás keretében meg kell erősíteni. A felkért külső tagok a közgyűlési megerősítésig, ideiglenes tagoknak tekintendők.

A tagdíjfizetési kötelezettségnek, az adott év március 31-ig eleget nem tevő egyesületi

tagokat írásban szólítja fel a mulasztás 15 napon belüli pótlására. Eredménytelen

felszólítás után, írásban hoz határozatot a tagdíjat nem fizető tag kizárásáról,

melyben feltünteti a bírósági jogorvoslat lehetőségét.

3. Tisztségviselők:

A tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

A tisztségviselők összeférhetetlensége:

Közeli hozzátartozók (Ptk.685.§.b.) és élettársak nem lehetnek az egyesület tisztségviselői. Megszűnik a tisztségviselő megbízatása, ha az összeférhetetlenséget, vagy a kizáró okot a felmerüléstől számított 15 napon belül nem szünteti meg.

Az egyesület tisztségviselői:

a./ Elnök

b./ Alelnök – általános

c./ Alelnök – operatív

3./a./ Elnök

A közgyűlés által határozatlan időre választott tisztségviselő. Képviseli az egyesületet, irányítja, szervezi és ellenőrzi az egyesület alapszabály szerinti működését, valamint a közgyűlési határozatok végrehajtását.

Összehívja, vezeti a közgyűlés, illetve a vezetőség munkáját. Tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek.

3./b./ Alelnök – általános

A közgyűlés által határozatlan időre választott tisztségviselő. Az elnök akadályoztatása esetén, szóbeli felhatalmazás alapján képviseli az egyesületet, irányítja, szervezi és ellenőrzi az egyesület alapszabály szerinti működését, valamint a közgyűlési határozatok végrehajtását. Feladata elsősorban a támogatókkal, partnerekkel történő tárgyalás, rendezvények vezetése, az egyesület értékrendjének, szellemiségének megjelenítése az elektronikus és a nyomtatott sajtóban.

3./c./ Alelnök – operatív

Az egyesület operatív tevékenységét végző, közgyűlés által határozatlan időtartamra választott tisztségviselő.

Munkáját a közgyűlés határozatai és az elnök utasításai alapján végzi. Az elnököt átmeneti akadályoztatása esetén, írásos megbízás alapján teljes körűen helyettesíti.

A tisztségviselők megbízatása lemondással, kivételes esetben visszahívással szűnik meg. A lemondást a közgyűlésnek írásban kell benyújtani. A visszahívásról a III. fejezetben szabályozott eljárási rend szerint és szavazati aránnyal, titkos szavazással kell a közgyűlésnek dönteni.

V. Az egyesület gazdálkodása

Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. Az egyesület ezen felül a helyi önkormányzattól, a megyei közgyűléstől igényelt pénzeszközből és a különböző pályázatokon elérhető forrásokból kíván gazdálkodni.

A tagdíj mértéke:

Alapításkor évi 1.000.- Ft, 2004. január 21-től évi 2.000 Ft.

A tagdíj mértékét az évente megtartásra kerülõ közgyûlésen újra felül lehet vizsgálni.

VI. Az egyesület megszûnése

Az egyesület megszûnik a közgyûlés döntése alapján:

—Feloszlással.

—Más egyesülettel történõ egyesülés során.

Az egyesület megszûnik bírósági döntés útján:

—Feloszlatással.

—A megszûnés megállapításával.

Az egyesület megszûnése esetén – a hitelezõk kielégítése után – vagyonáról a közgyûlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendõk ellátása a felszámolók feladata.

VII. Vegyes rendelkezések

Az egyesületet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba, a törvényességi felügyeletet az illetékes ügyészség gyakorolja.

Az egyesület közhasznú jogállást kíván szerezni, ennek eléréséhez a következők felvételét rendeli el alapító okiratában:

1.

Az egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti, alábbi tevékenység végzését kívánja folytatni:

—kulturális tevékenység

—kulturális örökség megóvása

—ismeretterjesztés

—mûemlékvédelem

Az egyesület a fenti tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásait nem csupán tagjai, hanem az egyesületen kívüli más személyek, szervek számára is biztosítja.

2.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet folytathat, de csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és azok veszélyeztetése nélkül.

3.

Az egyesület a gazdálkodás során elért eredményeit tagjai között semmilyen formában nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységre fordítja.

4.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól szervezetileg független és azoknak támogatást nem nyújt.

5.

A nyilvánossági követelmények garanciális jellegére tekintettel, belső szabályzatban – szervezeti és működési szabályzatban – kell rendezni a közgyűlés döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, a döntéshozatal során kialakult szavazati arányokat tartalmazó nyilvántartás vezetéséről, a döntések érintettekkel való közléséről, illetve azok nyilvánosságra hozatalának módjáról, a közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, és közhasznú szervezet működésének szolgáltatásai igénybevételei módjának és beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

ZÁRADÉK

Az alapszabályt a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület 1999. július 01.-én megtartott alakuló közgyűlése állapította meg, mely a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk. 60. 164/1999/2. sorszámú végzése alapján került kiegészítésre, – a 2002. január 22-én, a 2003. január 22-én, a 2004. január 21-én, a 2007. január 22-én, valamint a 2011. június 7-én megtartott közgyűléseken módosításra és kiegészítésre – és egységes szerkezetbe foglalásra.

Az egyesület szerveinek működésére és egymáshoz való viszonyuk részletes szabályaira, szervezeti és működési szabályzat készült. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a Ptk. és az 1989. évi II. tv., valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai az irányadóak.

Mátészalka, 2011. június 7.

Pénzes Ottó
egyesületi elnök